Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93% geslaagde incasso.

Stap 1: Incasso-brief

Uw klant ontvangt van ons een schriftelijke herinnering. In deze incasso-brief wordt uw klant gesommeerd om binnen vijf werkdagen alsnog aan uw vordering/factuur te voldoen. In het overgrote deel van de gevallen (87 procent) blijkt dit voldoende en wordt er alsnog voldaan. Uw vordering/factuurbedrag is door ons richting uw klant verhoogd met incassokosten en rente.

Stap 2: Juridisch Verweer

In het geval uw klant uw vordering juridisch aanvecht treden wij in overleg met u om te bezien wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Juridische werkzaamheden worden bij ons verricht tegen een vast uurtarief. Onze ervaren incassojuristen staan u graag met raad en daad bij. Voert uw klant geen verweer, dan vervolgt de No Cure No Pay Incasso.

Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval van een inkomend verzoek tot gespreide betaling wordt onderzocht in hoeverre een betalingsregeling met uw klant wenselijk en haalbaar is. Uw klant moet een officieel verzoek tot gespreide betaling indienen en ons een realistisch aflossingsvoorstel doen. Wij zullen dit met u bespreken. Daarna wordt er door IncassoDirect een officiële betalingsovereenkomst opgesteld met uw klant. Wij blijven het proces vervolgens monitoren.

Stap 4: Gerechtelijke procedure

Indien er binnen de gestelde termijn definitief niet door uw klant betaald is of geen betalingsregeling tot stand is gekomen, eindigt de gratis incasso en kan de gerechtelijke fase gestart worden. Een gerechtelijk traject start enkel met uw uitdrukkelijke instemming. Bedoeld traject, dat onder meer bestaat uit dagvaarden, beslaglegging, executoriale verkoop kan alleen door de gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd.

Transparante Werkwijze

Bij IncassoDirect kunt u als ondernemer snel, eenvoudig en veilig uw incassozaken uit handen geven. Wij willen dat onze dienstverlening zo transparant mogelijk is. Vandaar dat u alle benodigde informatie over onze dienstverlening op onze website aantreft. Op deze wijze is relevante informatie niet enkel verwerkt in “kleine lettertjes”. Zijn er toch nog vragen? Geen probleem, u kunt ons gerust bellen of een e-mail sturen. Wij helpen u graag vooruit.

Incasso met Menselijke Maat

Wij verliezen nimmer het menselijke aspect uit het oog en benaderen uw klant met het gepaste respect, zonder afbreuk te doen aan onze juridische effectiviteit. Wordt een betalingsregeling door Uw klant voorgesteld en zijn er geen argumenten om deze af te wijzen, dan gaan wij daar voor. Indien mogelijk prefereert wat ons betreft altijd een minnelijke oplossing. Redelijkheid en Billijkheid zijn belangrijke uitgangspunten.

Reguliere Werkzaamheden

De werkzaamheden binnen onze No Cure No Pay- dienstverlening bestaan onder meer uit aanmanen van uw debiteur, dossier-aanleg,  construeren en bewaken van een betalingsregeling met looptijd minder dan zes maanden.

Ook het verzorgen van feedback en periodieke updates aan onze Opdrachtgevers valt binnen de gratis dienstverlening. Tot slot valt ook eenvoudige weerlegging van verweer eronder.

Meer omvattende en/of complexe juridische werkzaamheden (bijv. formele reactie op advocaat) vallen buiten onze gratis dienstverlening. Hiervoor vragen altijd vooraf uw toestemming. 

Know Your Case

Indien uw debiteur niet betaalt of reageert op onze aanmaning, benaderen wij uw debiteur op respectvolle wijze.  Dat kan per mail, brief of telefoon zijn. Op deze wijze proberen wij te achterhalen waarom er niet gereageerd of betaald wordt. 

Het biedt veel voordeel om het verhaal achter Uw debiteur te achterhalen.  Wij hanteren dan ook het credo: ” Know Your Case”. Ook deze verdiepende werkzaamheden vallen binnen onze gratis dienstverlening.  

Zoals gezegd  proberen wij te achterhalen waarom er in een bepaald geval niet betaald wordt. Daar doen wij moeite voor. Is er sprake van betalingsproblematiek door calamiteit, ziekte, ontslag of scheiding, is er sprake van een dreigend faillissement door onbetaalde vorderingen of ligt er een juridisch dispuut ten grondslag aan de wanbetaling? Vanuit dit vertrekpunt kan dan bezien worden of er een minnelijke oplossing geconstrueerd kan worden, en zo ja, op welke wijze.

Waarom Online Incasso?

Om onze No Cure No Pay-dienstverlening aan te kunnen bieden, kunt u bij ons enkel online uw incasso indienen. Als erkend kantoor hebben wij diverse kosten. Denk aan salarissen van onze secretaresses, juristen en ondersteunend personeel, maar ook het kantoorpand waarin wij gehuisvest zijn, dure verzekeringen en de inhuur van externe profesionals.

Hoe kunnen wij dan het No Cure No Pay Concept aanbieden binnen onze bedrijfsvoering?

Dat zit zo. Middels Online Incasso hoeft er door ons kantoor geen (extra) personeel vrijgemaakt te worden voor oriënterende intake-gesprekken. Dergelijke gesprekken blijken doorgaans tijdrovend en zonder al te veel meerwaarde. Bovendien drijven intakegesprekken onze kosten snel op. Deze kosten vallen middels Online Incasso weg.

Soms levert No Cure No Pay een verliespost voor ons op, maar gelukkig wordt het leeuwendeel van de vorderingen door debiteuren betaald waardoor wij uiteindelijk verdienen aan dit concept. En, uw debiteur zorgt daarvoor.

Tot slot willen steeds meer ondernemers snel en eenvoudig hun vorderingen uitbesteden, zonder daar al te veel energie in te steken. Ondernemers willen zich logischerwijs beperken tot hun core-business. Wij bewegen mee met deze trend.

Kantoorbezoeken zijn voor de dagelijkse incasso-praktijk ook helemaal niet vereist. Waarom niet? Incasso is geen hogere wiskunde. Indien u een onbetaalde factuur heeft en zelf conform afspraak gepresteerd heeft, kunt u uw zakelijke incasso reeds indienen. En, mankeert er toch nog iets aan uw vordering, dan treden wij met u in contact. Er vindt door onze juristen altijd een juridische check plaats alvorens incasso’s extern worden uitgezet.

Vraag, opmerking of klacht?

Wanneer u een vraag, een opmerking of een klacht heeft over ons, of over onze werkwijze, dan vernemen we dat graag. Dan proberen we met u te kijken naar die vraag, opmerking of klacht en die naar tevredenheid af te wikkelen.