Per 1 juli 2012 treedt de nieuwe wet de “Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten” in werking. In deze nieuwe wetgeving is het een en ander vastgelegd over het verloop van de incassoprocedure en de minimum en maximum hoogte van de buitengerechtelijke kosten. De wetswijziging is van toepassing op vorderingen waarin de debiteur na 1 juli 2012 in verzuim is geraakt. De debiteur raakt in verzuim zodra de vervaldatum van de originele factuur is verstreken.

Voor de vorderingen op particulieren dient u het een en ander het een en ander aan te passen in uw aanmaantraject. Een voorbeeld daarvan is dat voordat er buitengerechtelijke kosten mogen worden berekend het bij vorderingen op consumenten wettelijk verplicht is een aanmaning te versturen waarin de debiteur de mogelijkheid krijgt de vordering binnen 14 dagen te voldoen zonder dat deze verhoogd is met buitengerechtelijke kosten. U dient in de aanmaning de debiteur in kennis te stellen van het exacte bedrag aan incassokosten welke bij het niet voldoen van de vordering zullen worden gevorderd. Dit bedrag moet in overeenstemming zijn met de wettelijk bepaalde maximale incassokosten.

Aangezien er veel bedrijven zullen zijn die hier (nog) niet op zijn ingericht biedt IncassoDirect haar klanten een aantal opties aan om dit probleem uit handen te nemen. Voor meer informatie en/of eventuele vragen kunt u bellen met 045-3690598.

Hieronder vindt u de veranderingen die de “Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten” voor u met zich mee brengt.

Vorderingen op particulieren:

Met een particulier wordt iemand bedoeld die niet handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep. Het wettelijke traject ziet er voor een particulier per 1 juli 2012 als volgt uit:

U dient uw particuliere debiteur bij het aanmanen minimaal een termijn van 14 dagen te geven om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen.

U mag geen andere kosten vorderen, zoals administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten zijn de enige kosten die in rekening mogen worden gebracht om de geldvordering te innen. Het Besluit is dwingend recht voor vorderingen op consumenten. Dat wil zeggen dat de nieuwe staffel voor alle vorderingen geldt waarin schuldenaar in verzuim is na 1 juli 2012. Met ingang van die datum is het ook niet meer mogelijk administratiekosten of andere kosten te rekenen, ongeacht wat in de Algemene Voorwaarden staat. Vanaf dat moment kunnen alleen de incassokosten in rekening worden gebracht conform het Besluit. U dient de Algemene Voorwaarden dan ook aan te passen.

U dient in de aanmaning de debiteur in kennis te stellen van het exacte bedrag aan incassokosten welke bij het niet voldoen van de vordering zullen worden gevorderd. Dit bedrag moet in overeenstemming zijn met de maximale incassokosten.

Indien u niet btw-plichtig bent wordt de vergoeding van de incassokosten verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het btw-percentage. Dit geldt ook voor het minimumbedrag van € 40. U dient dan wel aan de schuldenaar te kennen te geven dat hij de btw niet kan verrekenen en dat de incassokosten met het btw-percentage zijn verhoogd. Wanneer de debiteur een consument is, dient u deze verklaringen op te nemen in de verplichte aanmaning.

Indien u meerdere vorderingen heeft op een consument en als u de handelingen voor het innen van deze vorderingen nog niet heeft aangevangen, dient u de hoofdsommen van de vorderingen voor de berekening van de incassokosten bij elkaar op te tellen.

De wetgever geeft aan dat er bij een duurovereenkomst per vordering incassokosten kunnen worden gerekend. Concreet: er moet in dat geval ook per vordering een 14-dagenbrief verzonden worden waarin de schuldenaar de gelegenheid krijgt het openstaande bedrag alsnog kosteloos te voldoen. Het is overigens niet verplicht om per vordering incassokosten in rekening te brengen. Het is ook mogelijk om over het totale openstaande bedrag (bijvoorbeeld drie openstaande termijnnota’s) de incassokosten te berekenen.

De staffel voor vorderingen op particuliere debiteuren ziet er per 1 juli 2012 als volgt uit:

– over de eerste € 2.500,- van de vordering berekent u een percentage van 15% met een minimum van € 40,-
– over de volgende € 2.500,- van de vordering berekent u een percentage van 10%
– over de volgende € 5.000,- van de vordering berekent u een percentage van 5%
– over de volgende € 190.000,- van de vordering berekent u een percentage van 1%
– over het meerdere van de vordering berekent u een percentage van 0,5% met een maximum van € 6775,-. (de totale incassokosten bedragen dus nooit meer dan € 6.775,-)

De Zakelijke vorderingen

Ten aanzien van vorderingen op bedrijven geeft de wet de vrijheid om de hoogte van de incassokosten zelf te bepalen en van de particuliere staffel af te wijken. Een percentage van 15% is daarbij niet ongebruikelijk. Tevens hoeft u een bedrijf ook niet eerst incassokosten aan te zeggen onder vermelding van een bedrag. Het percentage aan buitengerechtelijke incassokosten bij niet betalen van een factuur dient echter wel overeengekomen te worden. Het is daarom raadzaam om dit voortaan in de algemene voorwaarden op te nemen.

Wettelijke rente:

Voor de berekening van de vergoeding voor de incassokosten wordt de hoofdsom niet verhoogd met de mogelijk over de hoofdsom verschuldigde wettelijke rente. De wettelijke vergoeding van de incassokosten wordt alleen berekend op basis van de hoofdsom. Wanneer het innen van de incassokosten langer duurt dan een jaar, worden de incassokosten opnieuw berekend aan de hand van nieuwe hoofdsom van de vordering (d.w.z. de oorspronkelijke hoofdsom verhoogd met de wettelijke rente).