Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht mijn debiteur een herinnering te sturen alvorens ik een vordering ter incasso overdraag?

Wanneer u zaken doet in de business to business sector (B2B) is het versturen van herinneringen niet verplicht. Sinds 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen wettelijk vastgelegd . Na het verstrijken van deze termijn kunt u de vordering direct ter incasso aanbieden. Hier hoeft geen herinnering / aanmaning aan te pas te komen. Bij particulieren is dit echter anders. Wanneer de betalingstermijn is verlopen bent u verplicht om eerst een 14-dagenbrief te versturen. Deze 14-dagenbrief moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U kunt deze ook laten verzenden door IncassoDirect om er zeker van te zijn dat hij voldoet aan al de gestelde voorwaarden

Wat is een minnelijk incassotraject?

IncassoDirect staat bekend om haar uitgekiende minnelijke incassotraject. In dit traject komt er geen rechter aan te pas. Uw debiteur wordt intensief en via verschillende kanalen aangemaand. Dit leidt in de meeste gevallen snel tot betaling of een betalingsregeling.

Wat houdt de nieuwe incassowetgeving in?

Sinds 1 juli 2012 is de nieuwe incassowetgeving van kracht. Ook wel genaamd “Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten” Deze wetgeving schept duidelijkheid over de hoogte en de verschuldigdheid van incassokosten bij consumententransacties.

Hoe worden de incassokosten berekend?

De incassokosten die aan uw debiteur worden doorberekend zijn gebaseerd op de van toepassing zijnde incassowetgeving. Indien in uw algemene voorwaarden een bepaling omtrent incassokosten is opgenomen worden de incassokosten op basis van deze bepaling berekend.

Mijn debiteur is failliet. Wat nu?

Indien uw debiteur failliet is kunt u niet langer uw vordering ten gelde maken door bijvoorbeeld beslaglegging. In geval van faillissement wordt een curator aangesteld. Dit is een advocaat die hiervoor door de rechtbank wordt aangewezen. De curator ziet er op toe dat de bezitting van de failliete onderneming worden verkocht. De opbrengsten wordt verdeelt over de schuldeisers. Preferente schuldeisers hebben voorrang op concurrente schuldeisers.

Hoe werkt beslaglegging?

Met het vonnis van de rechtbank, de zogenaamde executoriale titel, is het mogelijk om beslag te leggen. Dit gebeurt door de deurwaarder. Er zijn diverse beslagen mogelijk. Zo bestaat de mogelijkheid bankbeslag te leggen of kan er beslag gelegd worden op betalingen van derden aan uw debiteur. Tevens kan beslag gelegd worden op onroerende zaken zoals vastgoed maar ook op onroerende zaken zoals auto’s, inboedel etc.

Hoe werkt conservatoir beslag?

Bij conservatoir beslag wordt er beslag gelegd op bijvoorbeeld een bankrekening of betalingen van derden aan uw debiteur. Concreet betekent dit dat de tegoeden die op dat moment op de rekening staan of die betaald moeten worden aan uw debiteur worden bevroren, in afwachting van de uitspraak van de rechter. Op deze wijze voorkomt u dat een debiteur in de loop van de procedure gelden of tegoeden kan onttrekken uit de onderneming. U stelt dus uw vordering veilig. Aan het leggen van conservatoir beslag zijn voorwaarden verbonden.

Heb ik algemene voorwaarden nodig?

Nee, algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar zonder algemene voorwaarden kan uw bedrijf een groot risico lopen. In je algemene voorwaarden leg je alles rond de (ver)koop en levering vast om jezelf in te dekken tegen eventuele risico’s.

Hoe houdt IncassoDirect mij op de hoogte van mijn dossier?

U hebt als klant 24/7 de mogelijkheid om de statussen van uw dossiers te bekijken in ons online klantenportaal. In het klantenportaal is het inzichtelijk welke acties er ondernomen zijn, of er betalingen zijn gedaan en welke stappen er zullen worden genomen om een oplossing te behalen in het dossier. Indien nodig zal de dossierbehandelaar ook contact opnemen met u om toelichting te geven en eventueel aanvullende informatie te verkrijgen.

Welk rentepercentage is van toepassing?

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende rentetypes. De wettelijke handelsrente, wettelijke rente en contractuele rente. De wettelijke rente geldt voor alle transacties die geen handelstransacties zijn. Dit is de rente die een schuldeiser op grond van de wet kan vorderen op een schuldenaar die niet tijdig aan zijn/haar verplichtingen voldoet. De wettelijke handelsrente is van toepassing van alle handelstransacties. Per 01-07-2018 is de wettelijke handelsrente vastgesteld op 8%. Elke half jaar wordt de wettelijke handelsrente op Europees niveau vastgesteld. Contractuele rente is de rente die contractueel door partijen is vastgelegd als de geldende rente.

Ik heb nooit eerder een opgave/herinnering ontvangen en ontvang nu een aanmaning. Hoe kan dit?

Bent u kort geleden verhuisd? En hebt u uw nieuwe adresgegevens niet of niet tijdig aan uw schuldeiser doorgegeven? Of hebt u tijdelijk ergens anders gewoond en hebt u dit (tijdelijke) adres niet aan uw schuldeiser doorgegeven? Een schuldeiser weet alleen uw juiste adresgegevens als u hem dit vertelt. Dat u niet eerder een opgave of herinnering hebt ontvangen, verandert daarom niks aan de vordering. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor volledige betaling van de vordering, inclusief rente en kosten.

Waarom is het bedrag van de aanmaning hoger dan het bedrag van mijn niet-betaalde rekening?

Als u een rekening niet betaalt, komen er incassokosten bovenop het bedrag. Ook moet u rente betalen over het onbetaalde bedrag. Hoe langer u wacht met betalen, hoe hoger het rentebedrag wordt. Zolang u niks doet, wordt de vordering die u moet betalen dus steeds hoger. Rentepercentages zijn wettelijk vastgesteld. Er zit een verschil in de hoogte van de rente voor natuurlijke personen (‘wettelijke rente’) en rechtspersonen (‘handelsrente’). Werkt uw schuldeiser met algemene voorwaarden, dan kunnen daar – vaak hogere – contractuele rentepercentages in staan.

Hoe kan ik een betalingsregeling treffen?

Klik voor het treffen van een betalingsregeling op deze link, waarmee u in een formulier komt waar u allerlei gegevens kunt invullen. De gevraagde bewijsstukken dient u er bij te voegen. Na ontvangst kijken wij of akkoord kan worden gegaan met de door u voorgestelde betalingsregeling. Bij de beoordeling van uw voorstel zijn de bewijsstukken van groot belang. Let op! U kunt op onze website alleen een voorstel voor een betalingsregeling doen voor vorderingen die door IncassoDirect worden behandeld.

Een betalingsregeling treffen is toch altijd mogelijk ?

Nee, er kan alleen een betalingsregeling worden afgesproken wanneer uw schuldeiser daarmee akkoord gaat. Een schuldeiser is niet verplicht om akkoord te gaan. Hebt u bijvoorbeeld al eerder afspraken gemaakt met uw schuldeiser om in termijnen te betalen, maar bent u die afspraak niet nagekomen? De kans dat uw schuldeiser akkoord gaat met een (nieuwe) regeling wordt dan een stuk kleiner. De schuldeiser kijkt ook naar de hoogte van uw vordering en naar uw inkomsten en verplichtingen, voor hij akkoord gaat. U kunt via deze link het formulier openen, waar u een dergelijk verzoek aan ons kunt doen.

Wat gebeurt er als ik een betalingsregeling niet nakom?

Wanneer u niet op tijd of niet volgens de gemaakte afspraken betaalt, vervalt de betalingsregeling. U bent dan verplicht het volledige (restant)bedrag alsnog in één keer te betalen. IncassoDirect stuurt vaak nog een bericht wanneer u niet, niet op tijd of niet het juiste bedrag hebt betaald, maar daar zijn wij niet toe verplicht. Neem dus geen risico en betaal op tijd. Des te sneller bent u van uw schuld af. En de door u te betalen rente loopt dan ook niet onnodig hoog op. Lukt het toch een keer niet om op tijd te betalen? Bel ons dan!

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een oproeping op papier, waarin staat dat u voor een rechter moet verschijnen. In de dagvaarding staat voor welke rechter u verwacht wordt, op welke dag en tijdstip en in welke plaats. Ook staat aangegeven om welke zaak het gaat en voor welk bedrag en/of voor welke kwestie de mening van de rechter gevraagd wordt. De rechter geeft zijn oordeel in een vonnis.

Ik heb een dagvaarding ontvangen en ik ben het eens met de vordering. Moet ik toch naar de zitting toe?

Nee, u hoeft niet naar de zitting toe. Wij raden u aan om ruim vóór de zitting alles te betalen. Zo voorkomt u dat de zitting doorgaat. Als de zitting namelijk doorgaat, wordt u door de rechter veroordeeld om nog meer kosten te betalen. De griffiekosten bijvoorbeeld. Deze zijn de afgelopen jaren erg hoog geworden.
Let op! Als uw betaling pas op of na de dag van de eerste zitting bij ons binnenkomt, dan kunnen wij een zaak niet meer intrekken bij de rechter. U moet dan ook de extra griffierechten/proceskosten betalen. Betaal dus op tijd! Betaalt u niet voor de zitting, dan zal de rechter u ‘bij verstek’ veroordelen. U wordt dan ook veroordeeld om de hoge extra kosten van de procedure betalen.

Ik ben het wel eens met de vordering in de dagvaarding, maar ik kan niet ineens voor de zitting betalen. Wat nu?

Als u niet ineens kunt betalen is soms nog mogelijk om een betalingsregeling te treffen. De kosten van de procedure komen dan bovenop de vordering en moet u ook betalen. Op onze website kunt u het inkomstenformulier invullen en een betalingsregeling voorstellen. De zitting bij de rechter gaat in de meeste gevallen wel gewoon door, maar u hoeft niet te verschijnen op de zitting bij de rechter. U wordt ‘bij verstek’ veroordeeld. Dat betekent dat u niet op de zitting aanwezig was.

Ik heb een dagvaarding ontvangen en ik ben het niet eens met de vordering. Hoe kan ik mijn verweer aan de rechter duidelijk maken?

U kunt uw verweer schriftelijk of mondeling voeren. Schriftelijk kan door uw verweer op papier te zetten en dit (samen met de bewijsstukken van wat u stelt) ruim op tijd vóór de zitting aan de rechter toe te sturen. De griffier van de rechtbank stuurt u een rolbericht. Daarin staat uitgelegd hoe de procedure verder verloopt. Mondeling uw verweer voeren voor de kantonrechter kan door op het tijdstip van de zittingsdag dat in de dagvaarding is genoemd naar de desbetreffende rechtbank te gaan. Zorg dat u ruim op tijd aanwezig bent en meldt u bij de bode van de rechtbank. Het kan voorkomen dat u enige tijd moet wachten. Wordt u voor de sector civiel van de rechtbank opgeroepen, dan moet u een advocaat inschakelen.

Ik heb een aankondiging ontvangen dat er binnenkort beslag gelegd wordt. Wat nu?

Voorkom de extra kosten van een beslaglegging door op tijd te betalen. Kunt u niet op tijd betalen? Bel dan direct met de gerechtsdeurwaarder en bespreek de mogelijkheden die u nog hebt. Een beslag kan alleen door een gerechtsdeurwaarder worden gelegd, niet door een incassobureau. De aankondiging dat er beslag wordt gelegd ontvangt u dus altijd van de gerechtsdeurwaarder. Deze kondigt in de brief aan dat u binnenkort een bezoek van hem/haar kunt verwachten waarin beslag wordt gelegd.

Kan er zomaar beslag gelegd worden op mijn inboedel en/of inkomsten?

Nee, er kan nooit ‘zomaar’ beslag worden gelegd. Voor een beslag is altijd een veroordeling nodig. Een vonnis, notariële akte of dwangbevel zijn voorbeelden van een veroordeling. Dit worden ‘titels’ genoemd. Een titel moet eerst aan u bekend worden gemaakt door de gerechtsdeurwaarder. Hij komt daarvoor bij u langs en u krijgt dan (vaak) nog enkele dagen de tijd om te betalen. Betaalt u die periode niets en laat u aan de gerechtsdeurwaarder ook niks weten, dan riskeert u dat er daarna beslag wordt gelegd. De kosten van een beslag moet u ook betalen. Die kosten zijn vaak hoog. Voorkom die kosten. Betaal meteen of bel met de gerechtsdeurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder heeft mijn inboedel in beslag genomen. Wat nu?

Een gerechtsdeurwaarder neemt uw inboedel in beslag om te zorgen dat u alsnog aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Betaalt u niet, dan wordt na enkele weken uw inboedel verkocht in een openbare verkoop. Dit wordt een ‘executieverkoop’ genoemd. Als de goederen die in beslag zijn genomen in uw woning staan, dan wordt de verkoop vanuit uw woning gehouden. Dit wordt onder andere aangekondigd met een bericht in de (regionale) krant.

Ben ik mijn hele inkomen kwijt als er beslag op wordt gelegd?

Nee. De gerechtsdeurwaarder moet vaak rekening houden met een beslagvrije voet.

Wat betekent ‘beslagvrije voet’?

Een beslagvrije voet is het deel van een inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd. Dit is normaal een bedrag ter hoogte van 90% van de bijstandsnorm. De gerechtsdeurwaarder legt beslag op alle inkomsten boven dit bedrag. De hoogte van de beslagvrije voet kan worden aangepast aan uw situatie. Bijvoorbeeld omdat u bepaalde hoge kosten hebt. De beslagvrije voet kan dan verhoogd worden. Ook kan de beslagvrije voet verlaagd worden, zelfs tot een zogeheten ‘nihilstelling’. Denkt u dat uw beslagvrije voet verhoogd moet worden? Overhandig dan de nodige bewijsstukken aan de gerechtsdeurwaarder. Hij kijkt of uw beslagvrije voet inderdaad aangepast moet worden.